Spotkanie mnichów i mniszek w Zaleszanach

  

W dniu 2 września br., w Żeńskim Domu Zakonnym św. Wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach, miało miejsce doroczne spotkanie przełożonych i przedstawicieli mnichów i mniszek wszystkich dziesięciu jednostek zakonnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W spotkaniu pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski udział wzięli Ich Ekscelencje: arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł, biskup supraski Andrzej, dziekan klasztorów PAKP oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz.

Spotkanie rozpoczęło się św. Liturgią sprawowaną przez archimandrytę Piotra, namiestnika monasteru Św. Onufrego w Jabłecznej, któremu asystowali ihumeni i hieromnisi z innych monasterów. Śpiewał chór mniszek z miejscowego domu zakonnego pod dyrekcją przełożonej, mniszki Katarzyny. Podczas św. Liturgii modlono się w intencji Cerkwi i Jej jedność, za Ojczyznę i cały świat.

Następnie miało miejsce spotkanie plenarne, którego temat zasadniczy brzmiał: „Mnich jako wyznawca wiary”. Wygłoszone zostały referaty rozwijające powyższe zagadnienie: „Rola i znaczenie życia mniszego w zbawieniu ludzkiej duszy” – mniszka Barbara z monasteru śww. Marty i Marii na św. Górze Grabarce, „Męczeństwo jako najwyższa forma wyznawania miłości do Chrystusa” – mniszka Natalia z monasteru Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach, „Wychowanie młodzieży w duchu miłości do monastycyzmu” – ihumen Pantelejmon z monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. Dwugłos na temat „Misyjna i edukacyjna działalność monasterów” przedstawili ihumenia Agnia z Monasteru Zaśnięcia Bogurodzicy w Wojnowie i hieromnich Porfiriusz z monasteru św. Dymitra w Sakach.

Powyższa tematyka była podstawą do ożywionej dyskusji, która pomogła w zrozumieniu wielu problemów współczesnego świata dotykających również i życia monastycznego.

Na zakończenie konferencji mnisi zebrani w Zaleszanach, szczególnym miejscu świadczącym o męstwie wyznawców Prawosławia, wystosowali modlitewne przesłanie do Wiernych naszej Cerkwi:

„My, mnisi i mniszki z monasterów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wraz ze swoimi przełożonymi zebrani pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Żeńskim Domu Zakonnym św. Wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach na naszej dorocznej konferencji poświęconej życiu mniszemu i aktualnej sytuacji wynikłej w rezultacie pandemii wirusa SARS-CoV-2, przesyłamy Wiernym naszej Cerkwi modlitewne pozdrowienia z zapewnieniem o nieustannych modlitwach w intencji Wiernych, Cerkwi, Ojczyzny i całego świata.

Trójjedynego Boga prosimy o pokój dla współczesnego świata i jedność Cerkwi. Boże błogosław nam!

Święci Męczennicy Ziemi Podlaskiej i Chełmskiej módlcie się za nas i dzisiejszy świat!

Zaleszany, 2 września 2021 r.”.

tekst za: www.orthodox.pl, zdjęcia: mnisi monasteru w Supraślu