Zaleszańska ikona Matki Bożej

{:pl}W 2013 roku pewnej osobie ukazała się sama Matka Boża w trakcie Boskiej Liturgii odprawianej w Żeńskim Domu Zakonnym pw. św. Katarzyny w Zaleszanach. Człowiek ten miał poważny problem zdrowotny. Przyjechał do monasteru, żeby modlić się w tej właśnie intencji. Podczas kanonu eucharystycznego ujrzał na tle jednej z ikon Matki Bożej znajdującej się w tymczasowej ikona_zaleszanska_malacerkwi samą Bogarodzicę w otoczeniu siedmiu aniołów. Na dole ikony z jednej strony był płonący dom, a z drugiej trójka małych dzieci również w ogniu. Po powrocie do domu człowiek ten zauważył, że choroba ustąpiła. Następnie we śnie słyszał kilkukrotnie miły głos kobiety nakazujący napisanie takiej ikony. Podyktowany też mu został troparion: Radujsia, Błahodatnaja Bohorodice Diewo, wieś Zaleszany ot unicztożenija wrażyja sochraniła jesi, i nas nynie prosiaszczych Twojeja pomoszczy i zastuplenija, ot diawolskich kozniej zaszczyti, moliaszczy Syna Twojeho i Boha naszego, pomiłowati duszy nasza.

W swej treści ikona nawiązuje bezpośrednio do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w Zaleszanach w 1946 roku, kiedy to żołnierze dowodzeni przez Romualda Rajsa ps. “Bury”, podpalili wieś i dokonali bestialskiego mordu na jej mieszkańcach za to, że byli prawosławni. Zginęło wówczas 17 osób, w tym dziewięcioro dzieci. W planach „Burego” mieli umrzeć wszyscy.

Przenajświętsza Bogarodzica jeszcze raz ukazuje, że jest naszą największą orędowniczką już od dwóch tysięcy lat i swoją opieką i troską otacza wszystkie swoje dzieci niezależnie od tego w jakim końcu świata by się nie znajdowały.

Decyzją Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej ustanowiono na ostatnią sobotę lipca.{:}{:en}In 2013 during the Divine Liturgy in the Monastery of st. Katherine in Zaleszany, there was a miraculous appearance of the Holy Mother of God. A person struggling from serious health problems arrived at the monastery to pray for recovery. During the eucharistic canon (called also anaphora) the person saw a vision of the Holy Mother of God Herself, surrounded by seven ikona_zaleszanska_malaangels. She appeared in the background of one of Her icons in the temporary monastic church. At the bottom of the icon in one corner, was a house in flames. In the other corner there were three children. After returning home, the person fully recovered from their illness. Then, whilst dreaming, the person heard a calming female voice, advising them to paint an icon showing what they had seen in the vision. The lyrics of the troparion were also dictated: Rejoice, thou who art full of grace, Mother of God and Virgin, Zaleszany village from the hostile destuction had saved, and us now asking for thy help and protection, from the devil’s intrigues preserve, praying to thy Son and our God, to have mercy on our souls.

The icon’s content directly corresponds to the tragic events of 1946. The Most Holy Mother of God once again presents Herself as our greatest defender for over two thousand years and proves that She surrounds all Her children with care and protection regardless of who they are and where they are from.

On the basis of the decision of Sawa, the Metropolitan of Warsaw and all Poland, the feast of the Zaleszany icon of the Holy Mother of God is celebrated on the last Saturday of July.{:}{:ru}В 2013 году во время Божественной литургии в женском монастыре во имя св. Екатерины в Залешанах одному человеку явилась сама Божья Матерь. У этого человека были серьёзные проблемы со здоровьем. Он приехал в монастырь, чтобы молиться в именно этой интенции. Во время Евхаристического канона увидел он на фоне одной из икон ikona_zaleszanska_malaБогоматери, находящейся вo временной церкви монастыря, самую Божью Матерь, окружённую семью ангелами. В нижней части иконы в одном углу находился горящий дом, во втором – трое маленьких детей в огне. После возвращения домой, человек этот заметил, что болезнь утихла. Затем во сне он услышал приятный женский голос, повелевавший написать такую же икону. Ему также был продиктован тропарь: Радуйся, Благодатная Богородице Дево, весь Залешаны от уничтожения вражия сохранила еси, и нас ныне просящих Твоея помощи и заступления, от диавольских козней защити, молящих Сына Твоего и Бога нашего, помиловати души наша.

По своему содержанию икона непосредственно связана с трагическими событиями, которые произошли в 1946 году в Залешанах. Пресвятая Богородица ещё раз указывает, что Она наша самая большая Заступница уже от двух тысяч лет и заботится о всех своих детях независимо от того, в каком краю света они находятся.

Решением Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, праздник Залешанской иконы Богоматери отмечается в последнюю субботу июля.{:}